Integrovaná politika

INTEGROVANÁ POLITIKA

........................................................................................................................


Společnost V.E.Group s.r.o. se zavazuje poskytovat zákazníkům služby nejvyšší kvality, přispívat k ochraně životního prostředí a zajistit bezpečné pracovní podmínky pro všechny zaměstnance tak, aby se stala vyhledávaným obchodním partnerem i zaměstnavatelem. K dosažení tohoto cíle se společnost zavazuje k dodržování zásad systému řízení kvality, systému environmentálního managementu a sytému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

........................................................................................................................


V rámci managementu kvality se společnost zavazuje uplatňovat tyto zásady :


 • Vytvoření, zavedení a rozvíjení vnitřního sytému řízení společnosti jako prostředku k zajištění pevného postavení společnosti v oblasti nákupu, prodeje, návrhu, montáže a servisu zařízení pro využití energie z obnovitelných zdrojů (fotovoltaické, větrné, vodní a jiné elektrárny apod.)


 • Podpora neustálého rozvoje pracovníků a jejich sebevzdělávání.


 • Zvyšování úrovně služeb nabízených zákazníkům a pochopení jejich potřeb.


 • Motivace pracovníků k odpovědnosti za kvalitu vykonané práce a uskutečňování samostatné kontroly vlastní práce.


 • Průběžná optimalizace, zvyšování efektivnosti a zlepšování výrobních procesů.


 • Důraz na zlepšování využití vstupních surovin a výrobních prostředků.

.........................................................................................................................................................................................................


V rámci environmentu se společnost zavazuje :


 • Provádět svou činnost v souladu se všemi platnými právními a jinými předpisy (zákony, nařízení vlády, vyhlášky atd.) v oblasti ochrany životního prostředí a kontrolovat jejich plnění.


 • Předcházet, omezovat a snižovat environmentální zátěž ve všech složkách životního prostředí.


 • Efektivně hospodařit s obnovitelnými i neobnovitelnými přírodními zdroji.


 • Prohlubovat povědomí všech zaměstnanců v otázkách ochrany životního prostředí se zřetelem na jejich konkrétní činnost.


 • Vyžadovat od dodavatelů, aby respektovali zásady této environmentální politiky a aby se při své činnosti chovali šetrně k životnímu prostředí.


 • Dostatečně komunikovat se zainteresovanými stranami na úrovni ochrany životního prostředí.


 • Vedení firmy se zavazuje k neustálému zlepšování v oblasti ochrany životního prostředí.

.........................................................................................................................................................................................................


V rámci BOZP se společnost zavazuje :


 • Nahlížet na bezpečnost a ochranu zdraví při práci jako na zákonem stanovenou povinnost mající prioritu celospolečenského charakteru, dodržovat a kontrolovat právní a jiné předpisy v této ob-lasti.


 • Zahrnovat do systému řízení BOZP všechny subjekty, kterých se podnikatelské aktivity týkají, tzn. dodavatele, odběratele, návštěvníky, veřejnost a aktivně s nimi spolupracovat.


 • Zajistit dostatečný sortiment a množství pracovních prostředků a ochranných pomůcek, za pod-mínky jejich šetrného používání.


 • Zvyšovat znalosti a odpovědnost pracovníků za vlastní bezpečnost formou školení a vzdělávání v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a majetku společnosti.


 • Vedení firmy se zavazuje k předcházení úrazů a k neustálému zlepšování v oblasti BOZP a PO.

.........................................................................................................................................................................................................