Společnost V.E. Group nabízí v oblasti provozování systémů Veřejného osvětlení komplexní ekologické a úsporné systémové řešení.


Díky rychlému technickému pokroku a rozvoji v oblasti technologií na výrobu a akumulaci energie z obnovitelných zdrojů vám dnes můžeme nabídnout širokou produktovou řadu solárních, hybridních a LED svítidel. Naše lampy jsou určeny pro osvětlení silnic, parkovišť, areálů, chodníků, zastávek MHD či cyklostezek. Mohou být nezávislé na veřejné elektrické síti a zajistí dostatečné osvětlení po celý rok.


Produktový katalog k nahlédnutí zde>>

V současné době pro Vás připravujeme nové internetové stránky s produkty a problematikou LED a solárního osvětlení.


.............................................................................................................................Stručná historie veřejného osvětlení

Začátky dlouhého historického vývoje veřejného osvětlení ve městech a obcích sahají až do doby antiky. Tehdy se noční osvětlení provozovalo za pomocí loučí, olejových lamp popř. košů naplněných hořícím dřevem. K výrazným změnám v historii veřejného osvětlení došlo, až začátkem 19. století s příchodem centrálního plynového osvětlení. Jeho rozvoj byl zastaven v polovině 19. století nástupem elektrického osvětlení (1842, Paříž). V České republice došlo k plošnému rozšíření veřejného elektrického osvětlení v průběhu 60. a začátkem 70. let dvacátého století ve spojení s elektrifikací měst a obcí.Stávající problematika veřejného osvětlení v ČR

Veřejné osvětlení patří mezi tzv. neplacené služby veřejnosti, obvykle hrazené z obecních rozpočtů. Nemá komerční charakter a má za úkol především umožnit uživatelům společných venkovních prostorů pohyb za tmy při zajištění obdobné bezpečnosti a pohody jako ve dne. Dokresluje urbanismus oblasti a napomáhá orientaci uživatelů. Veřejné osvětlení je důležitou součástí životního prostředí a podstatně ovlivňuje veřejný pořádek a bezpečnost dopravy, osob a majetku i atraktivnost měst a obcí a významnou měrou přispívá ke spokojenosti obyvatel.
Provedené výzkumy v této oblasti potvrdily přímý vztah mezi úrovní veřejného osvětlení a dopravní nehodovostí, zločinností, vandalismem a dalšími nežádoucími protispolečenskými jevy.
Oblast veřejného osvětlení je významným odběratelem elektrické energie, jejíž ceny od roku 1990 neustále narůstají. V menších obcích je větší počet světelných míst na obyvatele a naopak odběr energie na světelné místo je větší u velkých měst z důvodu delší doby svícení. V posledních letech je praxe taková, že čím je menší obec, tím se značně zvyšují náklady na spotřebovanou elektrickou energii, a to jak v přepočtu na jednoho obyvatele, tak v nákladech na jedno světelné místo. Většina obcí nevlastní pasport veřejného osvětlení a ani neuvažuje o tom, že si tento základní dokument nechá zpracovat. Bohužel drtivá většina obcí má jiné priority a financování veřejného osvětlení bývá až na 4. a 5. místě důležitosti. Volení zástupci měst a obcí nevědí, jak je tento dokument důležitý k hospodárnému plánování provozu osvětlení včetně rekonstrukcí. A už vůbec nevědí, že je jejich povinností ze zákona takový dokument vypracovat. Z výše uvedených důvodů dochází k tomu, že soustavy veřejného osvětlení jsou provozovány bez revizních zpráv a velká část stávajících svítidel je za dobou své životnosti nebo na svém konci. Investice do rekonstrukcí nebo oprav veřejného osvětlení se provádí bez předchozího energetického vyhodnocení a proto jsou neekonomické. Například náhrada starého svítidla svítidlem novým o stejném příkonu. Velká část veřejného osvětlení je umístěna na cizím pozemku. V případě, že na toto umístění není sepsána smlouva o věcném břemenu, může dojít k neplánovaným investicím. Provozování veřejného osvětlení bez základních znalostí této problematiky má za následek zvýšené náklady na provoz a údržbu, špatné plánování obnovy a v některých případech vysoké platby z hlavního jističe (jsou předimenzované). Přitom modernizace a obnova veřejného osvětlení je jedna z nejrychlejších návratností vložených investic v rámci úspor elektrické energie daného města.


Realizace investic v oblasti osvětlení vyžaduje provedení analýzy dvou hledisek:

  • požadavků na parametry osvětlení - kritéria osvětlení


  • nákladů na realizaci, financování a pozdější provoz osvětlovacího systému - ekonomická kritéria

U obou uvedených hledisek hraje zásadní roli správný výběr svítidel s energeticky účinnými světelnými zdroji, což má velký vliv na parametry a náklady na osvětlení. Rychlý technický pokrok a rozvoj v oblasti technologií na výrobu a akumulaci energie z obnovitelných zdrojů přinesl možnosti napájení veřejného osvětlení pomocí solární a větrné energie. Tím je možno ušetřit náklady na provoz a umýstit osvětlení I mimo rozvodnou elektrickou síť..................................................................................................................................................................................................................